Projekt s podporou nadácie SLSP

VESELÁ ABECEDA PRE DETI

Naše poďakovanie patrí Nádácii Slovenskej sporiteľne, ktorá podporila náš
edukačný projekt s názvom VESELÁ ABECEDA PRE DETI.
Projekt je zameraný prioritne pre deti predškolského veku a prvákov, ktoré trpia
hyperaktivitou. Hravou formou sa stretávajú s písmenkami a riekankami, ktoré
sú skomponované do hudobných pesničiek v rôznych štýloch. Takáto hravá
spievaná forma presmerováva hyperativitu a tak sa deti ľahšie koncentrujú a
učia. Zároveň sa slovne, hudobne a pohybovo rozvíjajú a podporujú si fyzické a
duševné zdravie. Pridaná hodnota projektu je interaktívne divadelno - tanečné
spracovanie dlhodobo udržateľné /priamo v predškolských zariadeniach,
kluboch detí a kultúrnych zariadeniach
V súčasnosti narastá počet detí s hyperaktivitou, nesústredenosťou, udržia
pozornosť na veľmi krátku dobu a potrebujú novú aktivitu. Pre deti
predškolského veku, ktoré sú už zvyknuté značnú časť pútať sa na počítačové
technológie, potrebujú zdravé telesné a duševné vyváženie, čo projekt umožňuje
veľmi hravou formou vybalansovať a naviac naučiť sa písmenká a riekanky k
nim bez toho, aby si uvedomovali edukačný proces. Takýmto spôsobom
pomáhame deťom aj predškolským zariadeniam predpripraviť deti na povinnú
školskú dochádzku a upevňovať ich fyzické a duševné zdravie
Od januára do apríla pripravujeme edukačné pomôcky, scénu, bábky a základné
choreografie, čo sa dostáva do fázy ukončovania a v máji navštívime 3 vybraté
zariadenia. Veľmi sa tešíme na spoluprácu s deťmi a ich pokroky.